لرزبان

لرزبان ؛ فرهنگ مردم لر ؛ موسیقی لری

لرزبان

لرزبان ؛ فرهنگ مردم لر ؛ موسیقی لری

۴ مطلب با موضوع «شعر لری» ثبت شده است


مالَ ز یر اومه  رسی، مالل شخهسه: بَه تو چه؟

 

چشمیل خشک هفشساله پکهسه به تو چه؟

 

چشمه زهلی پشت آبایی زلال به مو چه ؟

 

پر گراز و گرگ ویچو ، بی شکال بهَ تو چه؟


غزل جونی ، گلم ، حالت چطوره ؟

گلم،     حـال   تیی کالت چطوره؟

 

خشی، خوبی، گل مینا بنــوشم  ؟

یل     بالا بلَی    بــــاوینه پوشم

 

ولات و ایل و مالِت در چه حـالن

جوونل   دیبلالِت     در چه حالن ؟

 

دکتر کیانوش زهراکار

موسیقی غنی و پربار لری در خصوص اشاعه فرهنگ اصیل لُری، ارتقاء اعتماد به نفس قومی لُرزبانان و استحکام بخشی به هویت قومی آنها، تقویت همبستگی بین مردمان لُر زبان (لک، فیلی (خرم آبادی)، بختیاری، بویراحمدی و ممسنی) و نیز انتقال و ترویج واژه‌های اصیل ولی کم کاربرد و حتی فوت شده لُری نقش مؤثری ایفا کند

براستی کسی هست که تأثیر موسیقی را نه تنها بر انسان بلکه بر همه موجودات زنده انکار کند؟
گرایش به موسیقی و استفاده از آن یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر است. طبیعت آدمی تمایلی فطری به موسیقی دارد و از نظم و هماهنگی آن لذت می‌برد و قاطعانه می‌توان بیان داشت که انسانی وجود ندارد که از موسیقی لذت نبرد. بقیه در ادامه مطلب ...

شعر لری سروده استاد مجید نگین تاجی

 

شوسهون ایله گروته، تش و تنگی بزنیت

منه ای چاله ی سهکور، خرنگی بزنیت

یو چه بدبختی ی که بهسه و جونت خونه

یو چه سرمایی که برنایه کمر افتونه

اور سه ویرکشه هر روز و بارونی نی

شوک گاله ایزنه و مرغ غزل خونی نی

یخ و سرمای ایزنه و تشک چراغه ایکشه د

سوم و سرتش همه ی دارل باغ ایکشه د

مو که نشنفتم و نییم زمسون ایطو بو

تک کنه حونه ی مردم و هوا شرطو بو

روزگاری همه جا کوگ و تهی بال ایزه

پازن مهس کلو لرکه ،من ای مال ایزه

تل و صحرا سبت سرخ شقایق ویبی

گل باوینه وری بشمییل عاشق ویبی

عشق ایخندس و موج ایزه زر سایه ی نار

زمسون دهس کمش نرگسه ایدا و بهار

پییز عاشقتر توسون و بهار ایبی دَ

تش و برق ایکه زمهسون و سوار ایبی دَ

بید مجنون پلش ایششت زر اور بهار

تیل باغ بر ایکه قد و بالَی گلِ نار

شونم ایبی دم عیسی و وگل جون ایدا

جونه صحرا و در و دشت و بیابون ایدا

دل مردم خش و زندی خش و خشتر دل دشت

نه صدای شربه و شیون نه صدای شوک پلشت

عشق ایباری و عشقه همی جا ایدیییم

زر بارون خدا زنده وعشق ویبییییم

قوم و خویش و در و همسایه ککا بیین دَ

سی دوای دردلشون دهس دعا بییین دَ

غضبی اومه یه دفه تش آبادی زه

تش هرچی غله و نون خدادادی زه

چشمه خشک آبی و بنگشت و تشنی جون دا

هر چه اور اومه فقط حسرتی و بارون دا

نفس نحس خومو بی که غزون وابیییم

دهس و پا بهسه ی زنجیل جنون آبییییم

نفس عشقه که جون اییه و زنده ی هممون

نفس عشقه نبوهه اجلت نیییه امون

عقل ومو داده خداوند که آدم بیمو

منه ای عمر دو روزه همه با هم بیمو

بین ای مردم ساویله دورنگی نکنیم

منه پوس بره و میش پلنگی نکنیم

ور بییمو چپ و راس و خط وخط بازی نَ

کینه و دشمنی و دوز و دغل بازی نَ

 دینَ دنیا زر و  ری کردنَ عادت نکنیم

 علی آبیم و وته پشتَ عدالت نکنیم

پیر و پیغمبرِ ای مردمَ غارت نکنیم

غیر کعبه ی دلشو هیچه زیارت نکنیم

بختت ار کرده گل و نوم و نشونی داری

در و تخته ی ویک آبییه و نونی داری

نکنه نکبت سه، بنده ی میز آبی دَ

زر خالین ملت گَنده رمیز آبی دَ

قدر ای فرصت چند روزه نَ باید دونس

دیرتر تا که نوابییه دَ باید جُمس

اسبل زین بکنیتون و سوار آبیتو

قاصد اومین فصل بهار وابیتو

و گل و شونم و باوینه سراغی بگریت

سر هر کیچه ی سه کور چراغی بگریت

بشنفیت درد دل ای مردمه، بی درد نبیت

در حق مردمتون یی قذه نامرد نبیت

دو رکعت عشق بخونیت و یه کاری بکنید

من ای سه زمهسون فکر بهاری بکنید