لرزبان

لرزبان ؛ فرهنگ مردم لر ؛ موسیقی لری

لرزبان

لرزبان ؛ فرهنگ مردم لر ؛ موسیقی لری

نام آهنگ : لر اصیل / ملک مسعودی دریافت آهنگ

نام آهنگ : های گل / ملک مسعودی دریافت آهنگ

نام آهنگ : گل نو رس / ملک مسعودی دریافت آهنگ

نام آهنگ : بی قرار / ملک مسعودی دریافت آهنگ

نام آهنگ : ساز و نقاره / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : برگل کمون / ایمان جوانمردی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : جومه زرد / نامشخصدریافت آهنگ

نام آهنگ : لاله سر « لاله سرخ » / ملک مسعودی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : هشکله جونم ، های باده باده باده شالا مبارک باده ، چلچلی باد شمال زیر بالمینا ،تیکال برنو جات خالیه اومشو ، ایهی گل / دریافت آهنگ

نام آهنگ : مکو لکجبازی / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : کوگ بال اشکهسم / جاسم و ناصر / دریافت آهنگ

نام آهنگ : یار / اسماعیل بهشتی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : دی بلال / اسماعیل بهشتی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : نیخم دیر وم آبو / اسماعیل بهشتی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : چویلم چویلم / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : درد فقیری / کریم طاهری / دریافت آهنگ

نام آهنگ : لعنت وی دنیا / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : مبارک هی مبارک / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : دایه دایه وقت جنگه / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : دینه دینه / نامشخص / دریافت آهنگ

نام آهنگ : همه چیم یار / ارسلان حمیدی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : کم بشی رهنه بپا / ارسلان حمیدی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : های نایی نایی نایی / سید رحیم حسینی / دریافت آهنگ

نام آهنگ : ایل گل / سروش رستمی / دریافت آهنگ